1.        Úvodné ustanovenie

1.1     Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.cocochoco.cz. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

1.2     Prevádzkovateľom internetového obchodu www.cocochoco.cz je:

Home Expert, s.r.o.
IČ: 24784842
DIČ: CZ24784842
Horňátecká 481/5
182 00 Praha 8

CZK účet
Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 241038675 / 0300

EUR účet
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK1609000000005055283434
BIC: GIBASKBX

1.3     Pre nižšie uvedené články platí: predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.cocochoco.cz. Kupujúcim je zákazník internetového obchodu www.cocochoco.cz, pričom kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Kupujúci - spotrebiteľ je každý, kto mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim, alebo s ním inak koná. Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samotnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

1.4     Objednaním tovaru predávajúceho si je kupujúci vedomý toho, že niektoré ponúkaný tovar predávajúceho sú kozmetické prípravky. Všetky takéto prípravky sú opatrené návodom na použitie, pričom ich nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia. Kupujúci týmto prehlasuje, že je oboznámený s tým, ako tieto prípravky správne aplikovať. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie kozmetických prípravkov a ich účinky. Nesprávnym použitím je najmä také, ktoré je v rozpore s informáciami uvedenými na výrobku a odporúčaniam výrobcu.

2.      Objednanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1     Kupujúci objednáva tovar z ponuky predávajúceho umiestnené na internetovej adrese www.cocochoco.cz. Vystavenie tovaru v katalógu internetovej predajne nie je ponukou, ale len výzvou na predloženie ponuky. Ponuku podáva kupujúci zaslaním objednávky. Objednávka sa uskutočňuje vyplnením objednávkového formulára a jej odoslaním priamo z prostredia internetového obchodu elektronickou cestou. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Uskutočnenie objednávky nie je podmienené registráciou spotrebiteľa.

2.2     yplnením objednávkového alebo registračného formulára v rámci internetového obchodu www.cocochoco.cz a jeho odoslaním, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov a údajov o nákupoch, môže svoj nesúhlas prejaviť tým, že nevykoná objednávku alebo registráciu. Všetka činnosť súvisiaca so spracovaním osobných údajov úplne napĺňa podmienky dané legislatívou, a to zákonom č. 101/2000 Zb., A to hlavne. § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 6.

2.3     Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka je ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Doručenie objednávky predávajúci potvrdí automatickým emailom, ktorý nie je prijatím ponuky, ale iba potvrdením o doručení objednávky. Následne musí predávajúci ponuky výslovne prijať alebo odmietnuť. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je kupujúcemu doručené výslovné prijatia objednávky predávajúcim alebo v prípade zmeny ceny okamihom doručenia potvrdenia objednávky od kupujúceho predávajúcemu.

2.4     Predávajúci je oprávnený zrušiť už potvrdenú objednávku iba v prípade, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo nie je momentálne na sklade, prípadne sa zmení výrazným spôsobom jeho cena. V týchto prípadoch je predávajúci povinný kupujúceho kontaktovať a dohodnúť s ním alternatívne riešenia.

2.5     Predávajúci nezodpovedá za dostupnosť všetkých vystavovaných produktov, všetok tovar je vystavované s výhradou vyčerpania zásob.

3.       Dodacie a platobné podmienky

3.1     Objednaný tovar bude predávajúcim odoslaný na adresu uvedenú v objednávke, a to najneskôr:

-          do 1-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak ide o zásielku na dobierku, ak je všetok tovar v objednávke v čase objednania fyzicky skladom
-          do 1-3 pracovných dní od prijatia platby (pripísania na bankový účet) pri objednávke s platbou vopred, ak je všetok tovar v objednávke v čase objednania fyzicky skladom
-          do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak ide o zásielku na dobierku, ak nie je všetok tovar v objednávke v čase objednania fyzicky skladom
-          do 30 pracovných dní od prijatia platby (pripísania na bankový účet) pri objednávke s platbou vopred, ak nie je všetok tovar v objednávke v čase objednania fyzicky skladom

Vyššie uvedené lehoty dodania tovaru sú stanovené s prihliadnutím na možnosti prieťahom spôsobeným nedostupnosťou tovaru u dodávateľa alebo dlhšej čakacej lehote kvôli výrobe produktu. O stave zásielky bude kupujúci vždy informovaný. Orientačná (predpokladaná) doba (ak je známa) do expedície tovaru, ktorý nie je skladom, je uvedená na webových stránkach v detaile produktu.

3.2     Ak predávajúci nebude z akéhokoľvek dôvodu schopný objednaný tovar vo vyššie uvedených termínoch odoslať, je povinný o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky kupujúceho a navrhne náhradný spôsob vybavenia objednávky.

3.3     Predávajúci nezodpovedá za zdržanie alebo nedoručenie zásielky v prípade, že toto bolo spôsobené kupujúcim alebo zásielkovou službou. Predávajúci ďalej nezodpovedá za dôsledky neprijatia alebo nepotvrdenie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku neúmyselných výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

3.4     Kupujúci je povinný odobrať riadne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť cenu za tovar vrátane nákladov na doručenie, a to podľa spôsobov platby:

-          v hotovosti (pri osobnom odbere tovaru na adrese: (viď. Predajne a výdajné miesta)
-          prevodom na bankový účet
-          dobierka (pri prevzatí zásielky od dopravcu, pošty)
-          online platobnou kartou

3.5     Kupujúci zaplatí tovar za cenu platnú v ponuke, a to k okamihu odoslania objednávky. Všetky uvedené ceny zahŕňajú DPH. Ceny sú platné vždy do vypredania zásob, ak nie je pri tovare uvedené inak. Náklady spojené s odoslaním tovaru hradí vždy kupujúci, a to v závislosti od spôsobu doručenia:

-          GLS/DPD kuriér
-          Osobne (na základe potvrdenej objednávky a po telefonickom alebo emailovom potvrdení pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu, a to na adrese: (viď. Predajne a výdajné miesta)

3.6     Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom na sprievodnom dokumente. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3.7     Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až riadnym zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3.8     Poplatok za dopravu je uvedený v objednávke, popr. je upresnený pri potvrdení objednávky pracovníkom zákazníckeho servisu. V niektorých prípadoch môže ďalej predávajúci účtovať balné, v týchto prípadoch je balné uvedené v potvrdení objednávky.

3.9     Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.10     Dňa 13. augusta 2005 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch. Z novely vyplývajú povinnosti pre výrobcov a predajcov elektrospotrebičov, ktoré sa ďalej v konečnom dôsledku dotknú tiež konečných spotrebiteľov. Home Expert, s.r.o. u všetkých produktov prenáša náklady na úhradu recyklačných poplatkov na seba a tým zákazníkovi šetrí peniaze (RP je rozpustený v cene výrobku). Ku konečnej cene teda už nie je pripočítaný žiadny recyklačný poplatok.

3.11     Obrázky použité v elektronickom obchode majú len informatívny charakter a dodaný tovar sa môže od zverejnených obrázkov bez upozornenia líšiť.

4.        Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1     Kupujúci - spotrebiteľ má právo podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, ďalej len "OZ") odstúpiť od zmluvy písomne ​​alebo elektronicky do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzavretá za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na tejto internetovej adrese: TU

4.2     Na základe uplatneného práva na odstúpenie od zmluvy musí byť tovar odovzdaný alebo zaslaný predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to nepoškodený, zabalené a chránené proti poškodeniu pri preprave rovnakým spôsobom, akým bolo chránené pri dodaní. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Tovar poškodené či v stave znemožňujúcim či ztěžujícím jeho ďalší predaj nie je predávajúci povinný prijať a nenastávajú tak účinky odstúpenia od zmluvy.

4.3     Ak sa tak kupujúci - spotrebiteľ rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, poslať späť predávajúcemu. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, pokiaľ tieto náklady skutočne vzniknú a predávajúci je bude schopný preukázať.

4.4     V záujme rozvoja a skvalitnenia služieb je žiaduce, aby kupujúci, v prípade, že odstupuje od kúpnej zmluvy, uviedol prípadný dôvod odstúpenia, reklamácie (nie je zákonom vyžadované a ani nie je predávajúcim jeho uvedenie podmieňované pre vrátenie prostriedkov za cenu tovaru).

4.5     Po odstúpení od kúpnej zmluvy budú peniaze za tovar vrátane poštovného / dopravného vrátené kupujúcemu buď rovnakým spôsobom, akým je kupujúci uhradil, alebo spôsobom vopred dohodnutým, a to najneskôr do 14 dní po odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť peniaze skôr, než kupujúci predávajúcemu odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny, predávajúcim skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru a čiastky zodpovedajúce zníženie hodnoty tovaru, vzniknutému spôsobom uvedeným v ods. 4.2 tohto článku. Čiastka bude ďalej znížená o čiastku predstavujúcu dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim. Zákazníkom zo Slovenska je vrátená len čiastka za tovar, nie je možné vracať peniaze za poštovné / dopravu. Zaslanie tovaru späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi.

4.6     Po dohode môže byť vrátenie peňazí nahradené výmenou za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote. K zásielke týkajúce sa iba výmeny tovaru môže byť účtované balné a poštovné.

4.7     Tovar poškodený pri preprave v dôsledku zaslania vráteného tovaru v nevhodnom obale nemožno vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.

6.        Reklamačný poriadok

5.1     Reklamačný poriadok upravuje postup a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky kupujúcim (spotrebiteľom). Reklamačný poriadok podlieha ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa Českej republiky.

5.2     Záručná doba pre fyzické osoby (spotrebiteľa) je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

5.3     Kupujúci urobí reklamáciu jedným z nižšie uvedených spôsobov:

-       emailom na adresu: obchod@cocochoco.cz
-       osobne na adrese: Náměstí Třebízského 424, 25067 Klecany, Česká republika
-       poštou - zaslaním reklamačného listu na adresu: Náměstí Třebízského 424, 25067 Klecany, Česká republika

5.4     Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať:

-          číslo objednávky alebo faktúry, názov a typ reklamovaného tovaru
-          presný opis zistených závad a ich prejavov

5.5     Záruka sa nevzťahuje:

-        na mechanicky poškodený tovar spôsobené kupujúcim
-        na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním
-        na nesprávne použitie tovaru, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie tovaru
-        na tovar, kde je nutná údržba a kupujúci údržbu nevykonal
-        na vadu u tovaru, ktoré bolo predané za nižšiu cenu z dôvodu tejto vady
-        na vadu, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením

5.6     Spôsoby vybavenia reklamácie:

-        bezplatné odstránenie vady (oprava)
-        výmena tovaru za nový
-        primeraná zľava z kúpnej ceny (zákazník bude tovar ďalej užívať s vedomím, že už rovnakú závadu nemožno reklamovať)
-        právo na odstúpenie od zmluvy

5.7     Predávajúci vyrozumie kupujúceho do 3 dní o prijatí reklamácie a možnom vybavenia reklamácie elektronickou poštou alebo telefonicky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak.

5.8     Pokiaľ bude reklamácia uznaná ako oprávnená, bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

5.9     Pri nesplnení reklamačných podmienok a nedodržanie postupov reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku nemusí byť reklamácia uznaná ako oprávnená. V takom prípade je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou vznikli.

6.        Záverečné ustanovenia

6.1    Kupujúci svojou registráciou v systéme elektronického obchodu www.cocochoco.cz alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí so všetkými uvedenými bodmi Všeobecných obchodných podmienok v plnom rozsahu. Kupujúci prehlasuje, že je dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami.

6.2     Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

6.3     Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1. 1. 2018 a vždy v znení, v ktorom sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho - www.cocochoco.cz v deň odoslania ponuky.

6.4     Všetky právne vzťahy a spory vyplývajúce z týchto obchodných podmienok budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci (spotrebiteľ) môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia, alebo spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tu. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu odporúčame kupujúcim najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie danej situácie.

6.5     Všetky fotografie, popisy tovaru, logo prevádzkovateľa či iné texty zobrazené na týchto internetových stránkach sú duševným vlastníctvom konateľov Home Expert, s.r.o.. a podliehajú tak ochrane autorského práva v zmysle zákona č. 121/2006 Zb. Z tohto dôvodu je ich šírenie či zhotovovanie kópií protizákonné.